Public Training

          Public Training คือ หลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป โดยไม่ได้เจาะจงสำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง จึงเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมมาจากหลากหลายองค์กร หรือบริษัทที่ต้องการส่งบุคลากรของตนเองมาพัฒนาทักษะความรู้ในหัวข้ออบรมสัมมนานั้นๆ โดยรูปแบบการอบรมอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม ทำให้เกินมุมมอง วิสัยทัศน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

หลักสูตร

หลักสูตร : เทคนิคการเขียน (JD) และ (JR)

หลักสูตร : Competency Based Interview (CBI)

หลักสูตร : การบริหารคนเก่ง และคนดี (Talent Management)

หลักสูตร : Training Road Map Based Competency

หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากรเชิงรุก บนพื้นฐานของ 70:20:10

หลักสูตร : การกําหนด Functional Competency

หลักสูตร : การพัฒนาพนักงานด้วยเครื่องมือ On the Job Tranining (OJT)

หลักสูตร : การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Animation

หลักสูตร : กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร : ยกระดับผลงาน OKRs ให้ถึงเป้าด้วย CFR

หลักสูตร : การสํารวจความผูกพันและ วางแผนสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน

หลักสูตร : การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคคล

หลักสูตร : แนวคิดการบริหารผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนา

หลักสูตร : Performance Feedback และ Coaching

หลักสูตร : ปลุกไฟในการทํางานด้วย Resilience Skills

หลักสูตร : Effective Onboarding Program

หลักสูตร : การวัดผลการพัฒนาพนักงานด้วย ROI

หลักสูตร : เพิ่มผลงาน สร้างศักยภาพด้วย "Growth Mindset"

หลักสูตร : หลักสูตร Design Thinking for HRD Innovation

หลักสูตร : Modern HR for Non HR in Practice

หลักสูตร : การประเมินแบบ 360 องศา เพื่อการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร : Empathy HR for Organizational Success

หลักสูตร : Skill Matrix in Practice

หลักสูตร : ยกระดับงานฝึกอบรมสำหรับนักฝึกอบรมยุคใหม่

หลักสูตร : เทคนิคการกำหนด KPls ของตำแหน่งงาน ภาคปฏิบัติ

หลักสูตร : Supervisory Development Program (SDP) in Practice

หลักสูตร : Leadership Development Program (LDP)

หลักสูตร : เทคนิคการออกแบบ Onboarding Program

หลักสูตร : Supervisory Development Program (SDP)

หลักสูตร : KPIs ของตําแหน่ง และ OKRs รายบุคคล

หลักสูตร : Training Officer (TO) การบริหารงานฝึกอบรมเชิงรุก