WHO WE ARE

   

     SKILL GROUP เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่งานที่ปรึกษาฯ งานจัดอบรมสัมมนา งาน social media องค์กร ด้วย Platform Digital โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่เข้าใจองค์กรและวัฒนธรรมการทำงานแบบไทยที่ให้บริการทั้ง ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยก่อตั้งเมื่อปี 2008 และให้บริการที่ปรึกษามากว่า 100 องค์กร ส่งมอบโครงการที่ปรึกษากว่า 150 โครงการ (ข้อมูลปี 2564)

Vision

          SKILL GROUP เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่งานที่ปรึกษาฯ งานจัดอบรมสัมมนา งาน Social Media องค์กร ด้วย Platform Digital Online โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่เข้าใจองค์กรและวัฒนธรรมการทำงานแบบไทยที่ให้บริการทั้ง   ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

Consulting

       บริการให้คำปรึกษาในงานด้านบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดระบบสมรรถนะ เส้นทางความก้าวหน้า ดาวเด่น และ ผู้สืบทอดตำแหน่ง ระบบประเมินผล รวมถึง การบริหารค่าตอบแทน ทั้งหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

Training

          ให้บริการด้านการพัฒนาบุAคลากร และการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เน้นการเรียนรู้ เพื่อสร้างผู้นำ (Leadership) และทักษะใหม่ ๆ ให้กับพนักงาน (Re-Skill UP-Skill) ในรูปของการจัดแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เทรนนิ่ง

HR Monday และ 365 HR Monday

         ให้บริการแหล่งความรู้ด้าน HR Trend ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนทั่วไป และรับทำ Content, ให้คำปรึกษาการเขียน Content, ตัดต่อ Clip Video ในงานด้าน HR เพื่อใช้ในการสื่อสารองค์กร

DiHR

   ให้บริการในการพัฒนาโปรแกรม Digital ทางด้าน HR และ Application เพื่อสนับสนุนการทำงานด้าน HR รวมถึงการบริการวางระบบ Digital HR สำหรับ SME โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงาน ด้วย content ด้าน HRM และ HRD

Salary Thailand Review

    ให้บริการในด้านการสำรวจค่าตอบแทน สวัสดิการ และออกแบบโครงสร้างค่าจ้าง การประเมินค่างาน ให้กับองค์กรทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

Books

        เรา Update Trend ความรู้บนโลกยุคใหม่ ผ่าน ตัวหนังสือ ที่คัดสรรมา อย่างดี เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบ Lifelong Learning ในสายอาชีพ HR

SKILLGROUP Milestone

SKILLGROUP Commercial Registration

หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษาจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยสาขาการบริหาร และการพัฒนาองค์กรหมายเลข 2798 โดยศูนย์ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ที่ประกันความมั่นใจถึงความต่อเนื่องในการทำงานและมาตรฐานทั้ง ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน

SKILLGROUP Commercial Registration

หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษาจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยสาขาการบริหาร และการพัฒนาองค์กรหมายเลข 2798 โดยศูนย์ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ที่ประกันความมั่นใจถึงความต่อเนื่องในการทำงานและมาตรฐานทั้ง ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน

SKILLGROUP Customer

กลุ่มธุรกิจชั้นนำและองค์กรระดับแนวหน้าบางส่วน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทีมงานของเรา

องค์กรรัฐ-รัฐวิสาหกิจ-องค์กรมหาชน

สถาบันการศึกษา

สถาบันการเงิน-ประกันภัย

คมนาคม

โทรคมนาคม สื่อสาร และเทคโนโลยี

โรงพยาบาล

ยาและอุปกรณ์การแพทย์

อสังหาริมทรัพย์

วัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์

ยานยนต์

ชิ้นส่วนยานยนต์

Consumer Product

บรรจุภัณฑ์

กล้อง เลนส์ และ แก้ว

โลจิสติกส์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี

Textile

Collaboration

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ SKILLGROUP ร่วมกับ NIDA
ทำให้เรามีเครือข่ายด้าน HR มากที่สุด

โครงการ SALARY THAILAND REVIEW GUIDE

ทำโครงการที่ปรึกษา
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thaiskillplus