สายงาน ที่ปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้านการวางระบบการบริหาร ในองค์กร

 • การออกแบบองค์กร และอัตรากำลังคน (Organization Design and Manpower)
 • การออกแบบระบบสมรรถนะ (Competency)
 • การบริหารดาวเด่น (Talent Management)
 • การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน (Compensation )
 • การออกแบบระบบสรรหา (Recruitment)
 • การตรวจสุขภาพขององค์กร (Diagnosis)

ให้คำปรึกษาด้านการวางระบบการบริหาร ในองค์กร

 • การออกแบบองค์กร และอัตรากำลังคน (Organization Design and Manpower)
 • การออกแบบระบบสมรรถนะ (Competency)
 • การบริหารดาวเด่น (Talent Management)
 • การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน (Compensation )
 • การออกแบบระบบสรรหา (Recruitment)
 • การตรวจสุขภาพขององค์กร (Diagnosis)

การให้คำปรึกษาแบ่งเป็น 4 รูปแบบ

ดำเนินงานโดยที่ปรึกษา 100%

รูปแบบวิทยากรที่ปรึกษา

การให้คำปรึกษาเป็นรายเดือน

อื่นๆ. . . (ให้คำปรึกษาเป็นรายครั้ง)