Training

     ให้บริการด้านการพัฒนาบุAคลากร และการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เน้นการเรียนรู้ เพื่อสร้างผู้นำ (Leadership) และทักษะใหม่ ๆ ให้กับพนักงาน (Re-Skill UP-Skill) ในรูปของการจัดแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เทรนนิ่ง

ทีมผู้เชี่ยวชาญ / วิทยากร

ดร. รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์

ดร. ดนัยกร รัมมะทรง

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

อ. อุไรวรรณ อยู่ชา

อ. วีรชัย โมกขเวศ

อ. นพพล นพรัตน์

นพ. อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา

อ. ธนวันต์ ตันศรีกูล