In-house Training

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการในการจัดอบรม/สัมมนาของลูกค้า

(การจัดอบรมและสัมมนาภายในองค์กร (Inhouse Training))

กรุณาให้ข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่าน ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลบริษัท

-----------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลการอบรม

Post Views: 48